Breaking News

OTOPร้อยเอ็ด

เชิญเที่ยวชมงาน ของดีเมืองร้อยเอ็ดสาเกตนคร แจกทองฟรีทุกวัน ที่ โรบินสันร้อยเอ็ด

September 21, 2019

เมื่อเวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน เปิดงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ชื่องาน “เที่ยวชมวิถี ของดีเมืองร้อยเอ็ด สาเกตนคร @101” ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด ในการนี้ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ความบางตอน ว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐมุ่งเน้นการสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น Local economy ให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวชมวิถีของดีเมืองร้อยเอ็ดสาเกตนคร @ 101 เพื่อโปรโมทโปรแกรมการท่องเที่ยวใน 5 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2562 ที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้า Robinson Lifestyle ร้อยเอ็ด ทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญที่จะทำผลงานไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้ ซึ่งเป็นการต่อสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยทุกหมู่บ้านก็จะมีการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า […]

Read More

“ชวน ชม ชิม ช้อป” งานภูมิใจในภูมิปัญญาสาเกตนคร ที่ โรบินสันร้อยเอ็ด

August 3, 2019

ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่องาน ร้อยเอ็ดภูมิใจในภูมิปัญญาสาเกตนคร ส่งเสริมสินค้า OTOP ที่เกิดความภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการพัฒนาด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เมื่อ เวลา 18.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่องาน “ร้อยเอ็ดภูมิใจในภูมิปัญญาสาเกตนคร” ณ บริเวณลานจอดรถห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม นาย ดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมสินค้า OTOP ที่เกิดความภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการพัฒนาด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ทันสมัย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP […]

Read More