Breaking News

รถไฟไทย-จีน

ก่อหนี้ผูกพัน!! ครม.ไฟเขียว 751 ล้าน จ้างที่ปรึกษา-ออกแบบ รถไฟไทย-จีนระยะที่ 2 ช่วงโคราช-หนองคาย

July 3, 2019

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 751.62 ล้านบาท เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค (รถไฟไทย-จีน) ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมรายงานครม.ว่า ตามที่ไทยและจีนได้มีความร่วมมือกันการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาคโดยเป็นความร่วมมือระหว่างปี 2558-2565 ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 26 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ได้หารือเรื่องการก่อสร้างโครงการในระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธา และทั้ง 2 ฝ่ายจะพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการของโครงการร่วมกันในระยะต่อไป กรอบการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาคระยะที่ 2 ใช้ระยะเวลา 19 เดือนตั้งแต่เดือนส.ค. 2562 จนถึงขั้นตอนการสำรวจอสังหาริมทรัพย์หลังออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่เดือน ม.ค. 2564 วงเงินงบประมาณ 751.62 ล้านบาท ที่อนุมัติจากงบกลางฯ ให้รฟท. ไปดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาแบ่งเป็นงบกลางฯปี 2561 ที่กันไว้เบิอกจ่ายในปี 2562 วงเงิน 112.24 […]

Read More