Breaking News

ม.ราชภัฏ

“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” พระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏฯ ครั้งแรก!!

June 23, 2019

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 8 คน และมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาเอก โท และตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การแพทย์แผนไทยประยุกต์, สาธารณสุขศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, ศิลปะ, ศิลปศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 4,023 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลัก คือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า, ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม, อนุรักษ์ พัฒนา ให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงสืบสานความเป็นไทย, วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม โดยมุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม […]

Read More