Breaking News

กำแพงเมืองร้อยเอ็ด

ฮักษาช่วยกันเด้อ เล่าขานตำนานกำแพงเมืองร้อยเอ็ด (คูเมืองร้อยเอ็ด)

July 6, 2019

ประวัติกำแพงเมืองและคูเมืองร้อยเอ็ด เกี่ยวข้องกับเมืองสาเกตในตำนานอุรังคธาตุ ระบุว่ามีมาก่อน การสร้างพระธาตุพนม (พ.ศ.๘) แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีพบร่องรอยการอยู่อาศัยในพื้นที่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อมาจึงมีการสร้างเมืองร้อยเอ็ดเมื่อราวปี พ.ศ.๑๐๐๐ ร่วมสมัยกับเมืองเชียงเหียน เมืองจำปาศรี จังหวัดมหาสารคาม และเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะการก่อสร้างกำแพงเมืองและคูเมือง เป็นกำแพงคันดินหนา ๓๐ เมตรรูปสี่เหลี่ยมมุมมน ขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑,๗๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร มีคูเมืองด้านนอกมีความกว้างเฉลี่ย ๕๐ เมตร โดยรับน้ำจากห้วยกุดขวางที่เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำชี ไหลเข้าสู่คูเมืองทางมุมกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และไหลเลียบกำแพงด้านทิศเหนือตามลำห้วยเหนือ (ลำน้ำธรรมชาติที่ถูกปรับแต่งให้เป็นคูเมืองด้านทิศเหนือ) และไหลออกนอกเมืองทางมุมกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนคูเมืองด้านอื่นๆขุดขึ้นเพื่อรับน้ำที่ไหลลงมาจากลำห้วยเหนือตามลักษณะทางกายภาพของเมืองที่มีความลาดเทลงด้านทิศใต้ บริเวณกลางเมืองมีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เรียกว่าบึงพลาญชัย กำแพงเมืองร้อยเอ็ด มี ๑๓ ช่องประตู ตามที่ปรากฏในแผนที่ พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๘๐ ประกอบด้วย ด้านทิศเหนือ ๒ ช่องประตู ทิศตะวันออก ๓ ช่องประตู ทิศใต้ ๔ ช่องประตู และทิศตะวันตก ๔ […]

Read More