Breaking News

ก่อหนี้ผูกพัน!! ครม.ไฟเขียว 751 ล้าน จ้างที่ปรึกษา-ออกแบบ รถไฟไทย-จีนระยะที่ 2 ช่วงโคราช-หนองคาย

  • Admin
  • July 3, 2019
  • Comments Off on ก่อหนี้ผูกพัน!! ครม.ไฟเขียว 751 ล้าน จ้างที่ปรึกษา-ออกแบบ รถไฟไทย-จีนระยะที่ 2 ช่วงโคราช-หนองคาย

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 751.62 ล้านบาท เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค (รถไฟไทย-จีน) ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมรายงานครม.ว่า ตามที่ไทยและจีนได้มีความร่วมมือกันการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาคโดยเป็นความร่วมมือระหว่างปี 2558-2565 ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 26 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ได้หารือเรื่องการก่อสร้างโครงการในระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธา และทั้ง 2 ฝ่ายจะพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการของโครงการร่วมกันในระยะต่อไป

กรอบการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาคระยะที่ 2 ใช้ระยะเวลา 19 เดือนตั้งแต่เดือนส.ค. 2562 จนถึงขั้นตอนการสำรวจอสังหาริมทรัพย์หลังออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่เดือน ม.ค. 2564 วงเงินงบประมาณ 751.62 ล้านบาท ที่อนุมัติจากงบกลางฯ ให้รฟท. ไปดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาแบ่งเป็นงบกลางฯปี 2561 ที่กันไว้เบิอกจ่ายในปี 2562 วงเงิน 112.24 ล้านบาท ส่วนที่เหลือวงเงิน 638.88 ล้านบาท ให้ใช้งบกลางฯผูกพันจากปีงบประมาณ 2563-2564 ต่อไป

สำหรับรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในโครงการนี้ประกอบไปด้วย 1. ค่าตอบแทนบุคลากร 506.92 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหลัก 420.18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน 86.74 ล้านบาท และ 2. ค่าใช้จ่ายตรง แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 33.71 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงานสำรวจ ทดสอบ และค่าใช้จ่ายตรงอื่นๆ 161.81 ล้านบาท และ 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 49.1 ล้านบาท

Facebook Comments