มหาเศรษฐี!! ส.ส.สารคาม “นพ.กิตติศักดิ์” ทรัพย์สิน 1.4 พันล. -ธุรกิจห้าง ‘ภรรยา’รายได้ 465 ล.

  • Admin
  • June 17, 2019
  • Comments Off on มหาเศรษฐี!! ส.ส.สารคาม “นพ.กิตติศักดิ์” ทรัพย์สิน 1.4 พันล. -ธุรกิจห้าง ‘ภรรยา’รายได้ 465 ล.

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานแล้วว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง โดยส่วนใหญ่ลาออกมารับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา มีบางรายได้รับเลือกเป็น ส.ส. แต่บางรายไม่ได้รับเลือก

รายชื่อที่น่าสนใจ นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ หรือ ‘หมอติ๋ง’ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ลาออกจากตำแหน่งมาสมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 พรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเฉียด 4 หมื่นเสียง เข้าวินนั่งเก้าอี้ ส.ส.สมัยแรก

นพ.กิตติศักดิ์ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 1,452,892,116 บาท ไม่มีหนี้สิน

เป็นของ นพ.กิตติศักดิ์ 1,334,241,718 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 10 บัญชี 5,499,526 บาท เงินลงทุน 20 แห่ง 17,736,566 บาท ที่ดิน 81 แปลง 1,302,905,625 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8 หลัง 6.6 ล้านบาท รถยนต์ 2 คัน 1.5 ล้านบาท

แจ้งรายได้รวม 1,459,456 บาท เป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 756,000 บาท ค่าตอบแทนจากสถานธนานุบาล 643,456 บาท ค่าเบี้ยประชุม 4 หมื่นบาท ค่าเช่าที่ดิน 2 หมื่นบาท มีรายจ่ายรวม 3.6 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ส่วนนางโศรยา คณาสวัสดิ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 118,600,659 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 25 บัญชี 38,963,433 บาท เงินลงทุน 9 แห่ง 18,651,625 บาท ที่ดิน 7 แปลง 28,430,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง 32,255,000 บาท รถยนต์ 1 คัน 3 แสนบาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินเป็นบัญชีเงินฝาก 2 บัญชี 49,738 บาท

แจ้งรายได้รวม 1.2 ล้านบาท เป็นรายได้การประกอบโรคศิลป์ 1,160,000 บาท รายได้อื่น ๆ 4 หมื่นบาท มีรายจ่าย 3.6 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายจ่าย 96,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ทรัพย์สินที่น่าสนใจของ ‘หมอติ๋ง’ คือที่ดินจำนวน 81 แปลง เป็นกรรมสิทธิ์ตัวเอง 49 แปลง ถือกรรมสิทธิ์ร่วม 32 แปลง รวมมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท

นพ.กิตติศักดิ์ แจ้งในบัญชีทรัพย์สินว่า ถือหุ้นบริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,330 หุ้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า แปรสภาพมาเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560 ทุนปัจจุบัน 849,080,000 บาท มี น.ส.จารุวรรณ วนาสิน ถือหุ้นใหญ่สุด 11.59% นางณวรา วนาสิน ถือรองลงมา 5.87% Global Health Investment Co., Ltd 5.16% นพ.อำนวย อุนนะนันทน์ 5.12% WJ International Hospital Management Company Limited 4.10% และ 2.97% มีบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นด้วย 2.08%

ส่วนนางโศรยา แจ้งว่า ถือหุ้นบริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จำกัด จำนวน 1.6 แสนหุ้น มูลค่าตามตราสาร 16 ล้านบาท ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2554 ทุนปัจจุบัน 20 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า ปรากฏชื่อนางโศรยา คณาสวัสดิ์ นายไชยศิลป์ ไชยคำภา และ น.ส.พรพิมล บุญเลิศ เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2560 มีรายได้รวม 465,330,187 บาท รายจ่ายรวม 423,795,037 บาท กำไรสุทธิ 27,264,778 บาท

สำหรับ นพ.กิตติศักดิ์ แจ้งว่าระหว่างปี 2557-2562 เป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ขณะนี้นางโศรยา แจ้งว่าปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จำกัด ส่วนประวัติพอสังเขปของ ‘หมอติ๋ง’ ก่อนหน้านี้เคยรับราชการเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม เคยเป็นผู้บริการภาคธุรกิจ แล้วผันตัวสู่วงการการเมืองท้องถิ่น เริ่มจากดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มหาสารคาม ต่อมาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 2 สมัย

ช่วงรัฐประหารปี 2557 ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อปี 2560 เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Facebook Comments